Privacybeleid Buurtnetwerk Céramique

De Stichting Buurtnetwerk Céramique (hierna genoemd “BNW Céramique”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens (dit conform de Europese wetgeving “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”, ook genoemd “General Data Protection Regulation (GDPR)”.

Wij streven er als stichting naar uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. BNW Céramique houdt zich waar mogelijk en in alle redelijkheid en billijkheid aan de in de vorige alinea vermelde toepasselijke wet- en regelgeving.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder toestemming van de betrokken persoon;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BNW Céramique zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door BNW Céramique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding door de abonnee;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BNW Céramique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BNW Céramique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden van BNW Céramique
Persoonsgegevens van bestuursleden worden door BNW Céramique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de doelstelling van BNW Céramique.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanvaarding van het bestuurslidmaatschap door betrokkene.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BNW Céramique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adres (incl. postcode en woonplaats);
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer.

een en ander voor zover noodzakelijk voor het uitoefenen van het lidmaatschap of zoals wettelijk voorgeschreven voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Uw persoonsgegevens worden door BNW Céramique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

 • Voor de duur van het bestuurslidmaatschap en daarna alleen voor zover strikt noodzakelijk voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers van BNW Céramique
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door BNW Céramique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de doelstelling van BNW Céramique, en gebaseerd op de reden van aanmelding als vrijwilliger.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding door betrokkene als vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BNW Céramique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (incl. postcode en woonplaats).

een en ander met het oog op het functioneren als vrijwilliger, conform de reden van aanmelding.

Uw persoonsgegevens worden door BNW Céramique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men als vrijwilliger voor BNW Céramique functioneert.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij nooit aan derden, behalve indien dit in een bepaalde situatie wettelijk verplicht is (bijv. aan de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek). Verder verstrekken wij persoonsgegevens slechts aan derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
BNW Céramique bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Bestuursleden die namens BNW Céramique van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Bestuursleden die namens BNW Céramique uw gegevens kunnen verwerken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van ons voorschrift om uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsberichten slechts in geanonimiseerde vorm (als Blind Copy) te gebruiken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Buurtnetwerk Céramique
Stellalunet 35D, 6221 JG Maastricht
E-mailadres: algemeen@bnwceramique.nl